نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان

نمونه سوالات آزمون های استخدامی

.

.

برای تهیه نمونه سوالات آزمونهای برگزار شده مراحل زیر را انجام دهید:

1- فرم عضویت در سایت را تکمیل نموده: وارد سیستم شوید.
2- فایل های مورد نظر را با توجه به سالهای مورد تقاضا، در لیست زیر بیابید و جمع مبالغ آنها را یادداشت کنید.
3- کارت آبی رنگ، کلید پرداخت وجه و دریافت اعتبار را فشار داده و وجه آنها را پرداخت نمایید. 
4- اکنون می توانید
نمونه سوالات آزمونهای برگزار شده مورد نظر را دانلود کنید.

سوالات آزمون های استخدامی - سوالات آزمون های استخدامی - سوالات آزمون های استخدامی - سوالات آزمون های استخ

ردیف نام فایل سال قیمت حجم فایل توضیحات دریافت
1 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-شهرسازی - همراه با پاسخنامه تستی - بهمن ماه 1394 20,000 ريال 468KB
2 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-معماری - همراه با پاسخنامه تستی - بهمن ماه 1394 20,000 ريال 392KB
3 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-عمران - همراه با پاسخنامه تستی - بهمن ماه 1394 20,000 ريال 409KB
4 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-تاسیسات مکانیکی - همراه با پاسخنامه تستی - بهمن ماه 1394 20,000 ريال 380KB
5 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-تاسیسات برقی - همراه با پاسخنامه تستی - بهمن ماه 1394 20,000 ريال 438KB
6 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-نقشه برداری - همراه با پاسخنامه تستی - بهمن ماه 1394 20,000 ريال 446KB
7 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-شهرسازی - همراه با پاسخنامه تستی - مرداد ماه 1394 20,000 ريال 802KB
8 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-معماری - همراه با پاسخنامه تستی - مرداد ماه 1394 20,000 ريال 682KB
9 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-عمران - همراه با پاسخنامه تستی - مرداد ماه 1394 20,000 ريال 688KB
10 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-تاسیسات مکانیکی - همراه با پاسخنامه تستی - مرداد ماه 1394 20,000 ريال 732KB
11 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-تاسیسات برقی - همراه با پاسخنامه تستی - مرداد ماه 1394 20,000 ريال 782KB
12 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-نقشه برداری - همراه با پاسخنامه تستی - مرداد ماه 1394 20,000 ريال 827KB
13 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-شهرسازی - همراه با پاسخنامه تستی - آبان ماه 1393 20,000 ريال 1.18MB
14 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-معماری - همراه با پاسخنامه تستی - آبان ماه 1393 20,000 ريال 1.09MB
15 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-عمران - همراه با پاسخنامه تستی - آبان ماه 1393 20,000 ريال 1MB
16 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-تاسیسات مکانیکی - همراه با پاسخنامه تستی - آبان ماه 1393 20,000 ريال 860KB
17 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-تاسیسات برقی - همراه با پاسخنامه تستی - آبان ماه 1393 20,000 ريال 1.05MB
18 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-نقشه برداری - همراه با پاسخنامه تستی - آبان ماه 1393 20,000 ريال 1.01MB
19 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-شهرسازی - همراه با پاسخنامه تستی - خرداد ماه 1393 20,000 ريال 1.83MB
20 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-معماری - همراه با پاسخنامه تستی - خرداد ماه 1393 20,000 ريال 1.74MB
21 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-عمران - همراه با پاسخنامه تستی - خرداد ماه 1393 20,000 ريال 1.28MB
22 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-تاسیسات مکانیکی - همراه با پاسخنامه تستی - خرداد ماه 1393 20,000 ريال 1.52MB
23 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-تاسیسات برقی - همراه با پاسخنامه تستی - خرداد ماه 1393 20,000 ريال 1.71MB
24 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-نقشه برداری - همراه با پاسخنامه تستی - خرداد ماه 1393 20,000 ريال 1.79MB
25 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-شهرسازی - همراه با پاسخنامه تستی - آذر ماه 1392 20,000 ريال 845KB
26 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-معماری - همراه با پاسخنامه تستی - آذر ماه 1392 20,000 ريال 736KB
27 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-عمران - همراه با پاسخنامه تستی - آذر ماه 1392 20,000 ريال 897KB
28 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-تاسیسات مکانیکی - همراه با پاسخنامه تستی - آذر ماه 1392 20,000 ريال 737KB
29 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-تاسیسات برقی - همراه با پاسخنامه تستی - آذر ماه 1392 20,000 ريال 899KB
30 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-نقشه برداری - همراه با پاسخنامه تستی - آذر ماه 1392 20,000 ريال 940KB
31 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-شهرسازی - همراه با پاسخنامه تستی - شهریور ماه 1391 20,000 ريال 300KB
32 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-معماری - همراه با پاسخنامه تستی - شهریور ماه 1391 20,000 ريال 306KB
33 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-عمران - همراه با پاسخنامه تستی - شهریور ماه 1391 20,000 ريال 295KB
34 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-تاسیسات مکانیکی - همراه با پاسخنامه تستی - شهریور ماه 1391 20,000 ريال 536KB
35 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-تاسیسات برقی - همراه با پاسخنامه تستی - شهریور ماه 1391 20,000 ريال 292KB
36 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-نقشه برداری - همراه با پاسخنامه تستی - شهریور ماه 1391 20,000 ريال 341KB
37 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-شهرسازی - همراه با پاسخنامه تستی - اسفند ماه 1391 20,000 ريال 684KB
38 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-معماری - همراه با پاسخنامه تستی - اسفند ماه 1391 20,000 ريال 496KB
39 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-عمران - همراه با پاسخنامه تستی - اسفند ماه 1391 20,000 ريال 653KB
40 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-تاسیسات مکانیکی - همراه با پاسخنامه تستی - اسفند ماه 1391 20,000 ريال 601KB
41 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-تاسیسات برقی - همراه با پاسخنامه تستی - اسفند ماه 1391 20,000 ريال 676KB
42 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-نقشه برداری - همراه با پاسخنامه تستی - اسفند ماه 1391 20,000 ريال 619KB
43 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-عمران - همراه با پاسخنامه تستی - آذر ماه 1390 20,000 ريال 324KB
44 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-شهرسازی - همراه با پاسخنامه تستی - آذر ماه 1390 20,000 ريال 476KB
45 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-معماری - همراه با پاسخنامه تستی - آذر ماه 1390 20,000 ريال 350KB
46 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-تاسیسات مکانیکی - همراه با پاسخنامه تستی - آذر ماه 1390 20,000 ريال 435KB
47 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-تاسیسات برقی - همراه با پاسخنامه تستی - آذر ماه 1390 20,000 ريال 501KB
48 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-نقشه برداری - همراه با پاسخنامه تستی - آذر ماه 1390 20,000 ريال 421KB
49 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-شهرسازی - همراه با پاسخنامه تستی - اسفند ماه 1389 20,000 ريال 466KB
50 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-معماری - همراه با پاسخنامه تستی - اسفند ماه 1389 20,000 ريال 382KB
51 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-عمران - همراه با پاسخنامه تستی - اسفند ماه 1389 20,000 ريال 405KB
52 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-تاسیسات مکانیکی - همراه با پاسخنامه تستی - اسفند ماه 1389 20,000 ريال 530KB
53 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-تاسیسات برقی - همراه با پاسخنامه تستی - اسفند ماه 1389 20,000 ريال 555KB
54 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-نقشه برداری - همراه با پاسخنامه تستی - اسفند ماه 1389 20,000 ريال 407KB
55 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-معماری - همراه با پاسخنامه تستی - خرداد ماه 1389 20,000 ريال 258KB
56 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-تاسیسات مکانیکی - همراه با پاسخنامه تستی - خرداد ماه 1389 20,000 ريال 300KB
57 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-نقشه برداری - همراه با پاسخنامه تستی - خرداد ماه 1389 20,000 ريال 301KB
58 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-شهرسازی - همراه با پاسخنامه تستی - خرداد ماه 1389 20,000 ريال 993KB
59 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-عمران - همراه با پاسخنامه تستی - خرداد ماه 1389 20,000 ريال 851KB
60 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-تاسیسات برقی - همراه با پاسخنامه تستی - خرداد ماه 1389 20,000 ريال 696KB
61 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-شهرسازی - همراه با پاسخنامه تستی - اسفند ماه 1387 20,000 ريال 993KB
62 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-معماری - همراه با پاسخنامه تستی - اسفند ماه 1387 20,000 ريال 976KB
63 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-عمران - همراه با پاسخنامه تستی - اسفند ماه 1387 20,000 ريال 851KB
64 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-تاسیسات مکانیکی - همراه با پاسخنامه تستی - اسفند ماه 1387 20,000 ريال 972KB
65 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-تاسیسات برقی - همراه با پاسخنامه تستی - اسفند ماه 1387 20,000 ريال 696KB
66 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-نقشه برداری - همراه با پاسخنامه تستی - اسفند ماه 1387 20,000 ريال 891KB
67 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-معماری - همراه با پاسخنامه تستی - شهریور ماه 1386 20,000 ريال 301KB
68 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-عمران - همراه با پاسخنامه تستی - شهریور ماه 1386 20,000 ريال 322KB
69 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-تاسیسات مکانیکی - همراه با پاسخنامه تستی - شهریور ماه 1386 20,000 ريال 340KB
70 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-تاسیسات برقی - همراه با پاسخنامه تستی - شهریور ماه 1386 20,000 ريال 344KB
71 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-نقشه برداری - همراه با پاسخنامه تستی - شهریور ماه 1386 20,000 ريال 370KB
72 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-معماری - همراه با پاسخنامه تستی - آذر ماه 1384 20,000 ريال 1010KB
73 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-عمران - همراه با پاسخنامه تستی - آذر ماه 1384 20,000 ريال 1MB
74 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-تاسیسات مکانیکی - همراه با پاسخنامه تستی - آذر ماه 1384 20,000 ريال 1020KB
75 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-تاسیسات برقی - همراه با پاسخنامه تستی - آذر ماه 1384 20,000 ريال 929KB
76 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-نقشه برداری - همراه با پاسخنامه تستی - آذر ماه 1384 20,000 ريال 1.14MB
77 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-معماری - همراه با پاسخنامه تستی - شهریور ماه 1383 20,000 ريال 917KB
78 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-عمران - همراه با پاسخنامه تستی - شهریور ماه 1383 20,000 ريال 1010KB
79 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-تاسیسات مکانیکی - همراه با پاسخنامه تستی - شهریور ماه 1383 20,000 ريال 939KB
80 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-تاسیسات برقی - همراه با پاسخنامه تستی - شهریور ماه 1383 20,000 ريال 898KB
81 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان-نقشه برداری - همراه با پاسخنامه تستی - شهریور ماه 1383 20,000 ريال 859KB