نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)

نمونه سوالات آزمون های استخدامی

.

.

برای تهیه نمونه سوالات آزمونهای برگزار شده مراحل زیر را انجام دهید:

1- فرم عضویت در سایت را تکمیل نموده: وارد سیستم شوید.
2- فایل های مورد نظر را با توجه به سالهای مورد تقاضا، در لیست زیر بیابید و جمع مبالغ آنها را یادداشت کنید.
3- کارت آبی رنگ، کلید پرداخت وجه و دریافت اعتبار را فشار داده و وجه آنها را پرداخت نمایید. 
4- اکنون می توانید
نمونه سوالات آزمونهای برگزار شده مورد نظر را دانلود کنید.

سوالات آزمون های استخدامی - سوالات آزمون های استخدامی - سوالات آزمون های استخدامی - سوالات آزمون های استخ

ردیف نام فایل سال قیمت حجم فایل توضیحات دریافت
1 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-معماری - طراحی - پایه 3 بهمن ماه 1394 20,000 ريال 311KB
2 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-عمران - نظارت - پایه 3 - بهمن ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1394 20,000 ريال 557KB
3 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-عمران - محاسبات - پایه 3 - بهمن ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1394 20,000 ريال 682KB
4 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-نقشه برداری - پایه 3 - بهمن ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1394 20,000 ريال 587KB
5 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-معماری - جزئیات اجرایی ساختمان (معماری - اجرا) - پایه 3 - بهمن ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1394 20,000 ريال 554KB
6 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-تاسیسات مکانیکی - پایه 3 - بهمن ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1394 20,000 ريال 524KB
7 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-تاسیسات برقی - پایه 3 - بهمن ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1394 20,000 ريال 714KB
8 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-شهرسازی - پایه 3 - بهمن ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1394 20,000 ريال 601KB
9 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-ترافیک - پایه 3 - بهمن ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1394 20,000 ريال 470KB
10 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-معماری - نظارت - پایه 3 - بهمن ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1394 20,000 ريال 631KB
11 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-عمران - اجرا - پایه 3 - بهمن ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1394 20,000 ريال 435KB
12 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-عمران - نظارت - پایه 3 - مرداد ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1394 20,000 ريال 839KB
13 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-عمران - محاسبات - پایه 3 - مرداد ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1394 20,000 ريال 1.18MB
14 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-نقشه برداری - پایه 3 - مرداد ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1394 20,000 ريال 1.19MB
15 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-معماری - جزئیات اجرایی ساختمان (معماری - اجرا) - پایه 3 - مرداد ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1394 20,000 ريال 879KB
16 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-تاسیسات مکانیکی - پایه 3 - مرداد ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1394 20,000 ريال 838KB
17 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-تاسیسات برقی - پایه 3 - مرداد ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1394 20,000 ريال 1.11MB
18 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-شهرسازی - پایه 3 - مرداد ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1394 20,000 ريال 1.06MB
19 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-ترافیک - پایه 3 - مرداد ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1394 20,000 ريال 729KB
20 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-معماری - نظارت - پایه 3 - مرداد ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1394 20,000 ريال 1.02MB
21 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-عمران - اجرا - پایه 3 - مرداد ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1394 20,000 ريال 764KB
22 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-عمران - نظارت - پایه 3 - آبان ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1393 20,000 ريال 1.11MB
23 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-عمران - محاسبات - پایه 3 - آبان ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1393 20,000 ريال 1.63MB
24 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-نقشه برداری - پایه 3 - آبان ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1393 20,000 ريال 1.37MB
25 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-معماری - جزئیات اجرایی ساختمان (معماری - اجرا) - پایه 3 - آبان ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1393 20,000 ريال 1.04MB
26 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-تاسیسات مکانیکی - پایه 3 - آبان ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1393 20,000 ريال 1.19MB
27 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-تاسیسات برقی - پایه 3 - آبان ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1393 20,000 ريال 1.45MB
28 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-شهرسازی - پایه 3 - آبان ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1393 20,000 ريال 1.43MB
29 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-ترافیک - پایه 3 - آبان ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1393 20,000 ريال 1.09MB
30 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-عمران - اجرا - پایه 3 - آبان ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1393 20,000 ريال 1000KB
31 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-معماری - نظارت - پایه 3 - آبان ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1393 20,000 ريال 2.76MB
32 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-عمران - نظارت - پایه 3 - خرداد ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1393 20,000 ريال 1.73MB
33 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-عمران - محاسبات - پایه 3 - خرداد ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1393 20,000 ريال 2.28MB
34 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-نقشه برداری - پایه 3 - خرداد ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1393 20,000 ريال 1.51MB
35 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-معماری - جزئیات اجرایی ساختمان (معماری - اجرا) - پایه 3 - خرداد ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1393 20,000 ريال 1.87MB
36 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-تاسیسات مکانیکی - پایه 3 - خرداد ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1393 20,000 ريال 1.57MB
37 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-تاسیسات برقی - پایه 3 - خرداد ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1393 20,000 ريال 1.85MB
38 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-شهرسازی - پایه 3 - خرداد ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1393 20,000 ريال 2MB
39 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-ترافیک - پایه 3 - خرداد ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1393 20,000 ريال 1.14MB
40 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-معماری - نظارت - پایه 3 - خرداد ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1393 20,000 ريال 2.22MB
41 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-عمران - اجرا - پایه 3 - خرداد ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1393 20,000 ريال 1.42MB
42 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-معماری - جزئیات اجرایی ساختمان (معماری - اجرا) - پایه 3 - آذر ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1392 20,000 ريال 608KB
43 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-معماری - طراحی - پایه 3 - آذر ماه 1392 20,000 ريال 398KB
44 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-عمران - نظارت - پایه 3 - آذر ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1392 20,000 ريال 1.47MB
45 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-نقشه برداری - پایه 3 - آذر ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1392 20,000 ريال 884KB
46 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-عمران - محاسبات - پایه 3 - آذر ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1392 20,000 ريال 2.06MB
47 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-تاسیسات مکانیکی - پایه 3 - آذر ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1392 20,000 ريال 881KB
48 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-تاسیسات برقی - پایه 3 - آذر ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1392 20,000 ريال 979KB
49 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-شهرسازی - پایه 3 - آذر ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1392 20,000 ريال 717KB
50 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-ترافیک - پایه 3 - آذر ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1392 20,000 ريال 1.09MB
51 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-معماری - نظارت - پایه 3 - آذر ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1392 20,000 ريال 1.09MB
52 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-عمران - اجرا - پایه 3 - آذر ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1392 20,000 ريال 1.31MB
53 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-عمران - نظارت - پایه 3 - شهریور ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1391 20,000 ريال 562KB
54 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-عمران - محاسبات - پایه 3 - شهریور ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1391 20,000 ريال 669KB
55 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-نقشه برداری - پایه 3 - شهریور ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1391 20,000 ريال 527KB
56 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-تأسیسات مکانیکی - پایه 3 - شهریور ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1391 20,000 ريال 581KB
57 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-تأسیسات برقی - پایه 3 - شهریور ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1391 20,000 ريال 508KB
58 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-شهرسازی - پایه 3 - شهریور ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1391 20,000 ريال 385KB
59 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-ترافیک - پایه 3 - شهریور ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1391 20,000 ريال 421KB
60 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-معماری - نظارت - پایه 3 - شهریور ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1391 20,000 ريال 745KB
61 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-معماری - طراحی - پایه 3 - شهریور ماه 1391 20,000 ريال 263KB
62 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-کارشناسی عمومی ماده 27 - دروس عمومی - شهریور ماه 1391 10,000 ريال 1MB
63 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-کارشناسی عمومی ماده 27 - معماری - شهریور ماه 1391 20,000 ريال 277KB
64 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-کارشناسی عمومی ماده 27 - تأسیسات مکانیکی - شهریور ماه 1391 20,000 ريال 206KB
65 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-کارشناسی عمومی ماده 27 - تأسیسات برقی - شهریور ماه 1391 20,000 ريال 214KB
66 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-کارشناسی عمومی ماده 27 - شهرسازی - شهریور ماه 1391 20,000 ريال 290KB
67 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-معماری - طراحی - پایه 3 - اسفند ماه 1391 20,000 ريال 370KB
68 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-عمران - نظارت - پایه 3 - اسفند ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1391 20,000 ريال 754KB
69 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-عمران - محاسبات - پایه 3 - اسفند ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1391 20,000 ريال 650KB
70 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-نقشه برداری - پایه 3 - اسفند ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1391 20,000 ريال 703KB
71 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-تاسیسات مکانیکی - پایه 3 - اسفند ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1391 20,000 ريال 492KB
72 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-تاسیسات برقی - پایه 3 - اسفند ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1391 20,000 ريال 653KB
73 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-شهرسازی - پایه 3 - اسفند ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1391 20,000 ريال 666KB
74 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-ترافیک - پایه 3 - اسفند ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1391 20,000 ريال 665KB
75 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-معماری - نظارت - پایه 3 - اسفند ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1391 20,000 ريال 811KB
76 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-مهندسی عمران - نظارت - پایه 3 - آذر ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1390 20,000 ريال 493KB
77 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-مهندسی عمران - محاسبات - پایه 3 - آذر ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1390 20,000 ريال 585KB
78 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-معماری - طراحی - پایه 3 - آذر ماه 1390 20,000 ريال 239KB
79 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-معماری - عمومی - پایه 3 - آذر ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1390 20,000 ريال 338KB
80 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-معماری - جزئیات اجرایی ساختمان (معماری - اجرا) - پایه 3 - آذر ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1390 20,000 ريال 776KB
81 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-تأسیسات مکانیکی - پایه 3 - آذر ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1390 20,000 ريال 477KB
82 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-تأسیسات برقی - پایه 3 - آذر ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1390 20,000 ريال 666KB
83 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-شهرسازی - پایه 3 - آذر ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1390 20,000 ريال 585KB
84 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-نقشه برداری - پایه 3 - آذر ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1390 20,000 ريال 505KB
85 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-ترافیک - پایه 3 - آذر ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1390 20,000 ريال 451KB
86 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-معماری - تخصصی - پایه 3 - آذر ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1390 20,000 ريال 385KB
87 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-مهندسی عمران - نظارت - پایه 3 - خرداد ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1389 20,000 ريال 349KB
88 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-مهندسی عمران - محاسبات - پایه 3 - خرداد ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1389 20,000 ريال 437KB
89 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-تأسیسات مکانیکی - پایه 3 - خرداد ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1389 20,000 ريال 336KB
90 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-تأسیسات برقی - پایه 3 - خرداد ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1389 20,000 ريال 512KB
91 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-شهرسازی - پایه 3 - خرداد ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1389 20,000 ريال 265KB
92 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-ترافیک - پایه 3 - خرداد ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1389 20,000 ريال 338KB
93 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-نقشه برداری - پایه 3 - خرداد ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1389 20,000 ريال 365KB
94 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-عمران - محاسبات - پایه 3 - اسفند ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1389 20,000 ريال 625KB
95 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-نقشه برداری - پایه 3 - اسفند ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1389 20,000 ريال 393KB
96 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-معماری - عمومی - پایه 3 - اسفند ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1389 20,000 ريال 362KB
97 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-تأسیسات مکانیکی - پایه 3 - اسفند ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1389 20,000 ريال 424KB
98 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-تأسیسات برقی - پایه 3 - اسفند ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1389 20,000 ريال 955KB
99 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-شهرسازی - پایه 3 - اسفند ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1389 20,000 ريال 409KB
100 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-ترافیک - پایه 3 - اسفند ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1389 20,000 ريال 422KB
101 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-معماری - طراحی - پایه 3 - اسفند ماه 1389 20,000 ريال 355KB
102 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-معماری - جزئیات اجرایی ساختمان (معماری - اجرا) - پایه 3 - اسفند ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1389 20,000 ريال 836KB
103 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-عمران - نظارت - پایه 3 - اسفند ماه 1389 20,000 ريال 2.93MB
104 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-معماری - تخصصی - پایه 3 - اسفند ماه 1389 20,000 ريال 2.41MB
105 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-معماری - طراحی - پایه 3 - آذر ماه 1388 20,000 ريال 209KB
106 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-معماری - جزئیات اجرایی ساختمان (معماری - اجرا) - پایه 3 - آذر ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1388 20,000 ريال 1.32MB
107 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-معماری - تخصصی - پایه 3 - آذر ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1388 20,000 ريال 436KB
108 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-معماری - عمومی - پایه 3 - آذر ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1388 20,000 ريال 375KB
109 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-عمران - نظارت - پایه 3 - اسفند ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1387 20,000 ريال 1020KB
110 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-عمران - محاسبات - پایه 3 - اسفند ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1387 20,000 ريال 1.33MB
111 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-نقشه برداری - پایه 3 - اسفند ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1387 20,000 ريال 802KB
112 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-معماری - طراحی - پایه 3 - اسفند ماه 1387 20,000 ريال 360KB
113 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-تأسیسات مکانیکی - پایه 3 - اسفند ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1387 20,000 ريال 1.02MB
114 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-تأسیسات برقی - پایه 3 - اسفند ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1387 20,000 ريال 1010KB
115 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-شهرسازی - پایه 3 - اسفند ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1387 20,000 ريال 1.15MB
116 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-ترافیک - پایه 3 - اسفند ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1387 20,000 ريال 816KB
117 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-معماری - تخصصی - پایه 3 - اسفند ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1387 20,000 ريال 759KB
118 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-معماری - ترسیمی - پایه 3 - اسفند ماه 1387 20,000 ريال 406KB
119 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-معماری - عمومی - پایه 3 - اسفند ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1387 20,000 ريال 887KB
120 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-عمران - نظارت - پایه 3 - شهریور ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1386 20,000 ريال 394KB
121 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-عمران - محاسبات - پایه 3 - شهریور ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1386 20,000 ريال 433KB
122 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-نقشه برداری - پایه 3 - شهریور ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1386 20,000 ريال 400KB
123 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-معماری - عمومی - پایه 3 - شهریور ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1386 20,000 ريال 380KB
124 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-تأسیسات مکانیکی - پایه 3 - شهریور ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1386 20,000 ريال 379KB
125 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-تأسیسات برقی - پایه 3 - شهریور ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1386 20,000 ريال 522KB
126 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-شهرسازی - پایه 3 - شهریور ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1386 20,000 ريال 323KB
127 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-ترافیک - پایه 3 - شهریور ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1386 20,000 ريال 364KB
128 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-معماری - تخصصی - پایه 3 - شهریور ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1386 20,000 ريال 506KB
129 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-عمران - نظارت - پایه 1 - آذر ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1384 20,000 ريال 888KB
130 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-عمران - نظارت - پایه 2 - آذر ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1384 20,000 ريال 1.16MB
131 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-عمران - نظارت - پایه 3 - آذر ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1384 20,000 ريال 1.04MB
132 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-عمران - محاسبات - پایه 1 - آذر ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1384 20,000 ريال 1.83MB
133 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-نقشه برداری - پایه 1 و 2 و 3 - آذر ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1384 20,000 ريال 1.13MB
134 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-معماری - عمومی - پایه 1 و 2 و 3 - آذر ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1384 20,000 ريال 1.57MB
135 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-تأسیسات مکانیکی - پایه 1 و 2 و 3 - آذر ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1384 20,000 ريال 1.12MB
136 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-تأسیسات برقی - پایه 1 و 2 و 3 - آذر ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1384 20,000 ريال 1.43MB
137 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-شهرسازی - پایه 1 و 2 و 3 - آذر ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1384 20,000 ريال 1.11MB
138 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-ترافیک - پایه 1 و 2 و 3 - آذر ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1384 20,000 ريال 972KB
139 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-کارشناسی عمومی ماده 27 - نقشه برداری - بهمن ماه - دوره دوم 1384 20,000 ريال 751KB
140 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-عمران - محاسبات - پایه 2 - آذر ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1384 20,000 ريال 905KB
141 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-عمران - محاسبات - پایه 3 - آذر ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1384 20,000 ريال 418KB
142 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-عمران - نظارت - پایه 1 - بهمن ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1383 20,000 ريال 1.28MB
143 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-عمران - نظارت - پایه 2 - بهمن ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1383 20,000 ريال 1.17MB
144 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-معماری - عمومی - پایه 1 و 2 و 3 - بهمن ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1383 20,000 ريال 1.19MB
145 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-تاسیسات مکانیکی - پایه 1 و 2 و 3 - بهمن ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1383 20,000 ريال 922KB
146 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-تاسیسات برقی - پایه 1 و 2 و 3 - بهمن ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1383 20,000 ريال 1.45MB
147 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-عمران - محاسبات - پایه 1 - شهریور ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1383 20,000 ريال 1.28MB
148 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-عمران - محاسبات - پایه 3 - شهریور ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1383 20,000 ريال 1.3MB
149 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-عمران - محاسبات - پایه 2 - شهریور ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1383 20,000 ريال 1.65MB
150 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-کارشناسی عمومی ماده 27 - دروس عمومی - اسفند ماه - دوره دوم 1382 10,000 ريال 1.13MB
151 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-کارشناسی عمومی ماده 27 - عمران - نظارت - اسفند ماه - دوره دوم 1382 20,000 ريال 1.81MB
152 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-کارشناسی عمومی ماده 27 - عمران - محاسبات - اسفند ماه - دوره دوم 1382 20,000 ريال 1.81MB
153 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-کارشناسی عمومی ماده 27 - تأسیسات مکانیکی - اسفند ماه - دوره اول 1382 20,000 ريال 1.78MB
154 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-کارشناسی عمومی ماده 27 - تأسیسات برقی - اسفند ماه - دوره اول 1382 20,000 ريال 2.37MB
155 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-معماری - ترسیمی - پایه 1 و 2 - اسفند ماه 1382 20,000 ريال 553KB
156 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-عمران - نظارت - پایه 1 - اسفند ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1382 20,000 ريال 549KB
157 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-عمران - نظارت - پایه 2 - اسفند ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1382 20,000 ريال 435KB
158 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)-عمران - نظارت - پایه 3 - اسفند ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1382 20,000 ريال 513KB